Algemene voorwaarden Kulturhûs Oudehaske

ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK SPORTACCOMMODATIE KULTURHÛS OUDEHASKE

ARTIKEL 1. RECHTEN GEBRUIKER

 1. Naast de rechten verkregen uit wet en gebruikersovereenkomst heeft de gebruiker recht op:
  1. een schriftelijk exemplaar van de met de uitlener gesloten en ondertekende gebruikersovereenkomst;
  2. een duidelijk aanspreekpunt in de in bruikleen genomen accommodaties, aangewezen door uitlener;
  3. inzage in het ontruimingsplan, het calamiteitenplan en het toezichtplan.

ARTIKEL 2. VERPLICHTINGEN GEBRUIKER

 1. Gebruiker is verplicht:
  1. (aantoonbaar) kennis te nemen van het ontruimingsplan, het calamiteitenplan en het toezichtplan en conform de daarin opgenomen regelgeving en gegeven aanwijzingen te handelen.
  2. er zorg voor te dragen dat de aanwezige kaderleden en de met het toezicht belaste personen voor uitlener aanspreekbaar zijn.

ARTIKEL 3. STAAT VAN DE IN BRUIKLEEN GENOMEN ACCOMMODATIES

Het in bruikleen genomen gedeelte van accommodaties, als omschreven in de bijbehorende gebruikersovereenkomst, (hierna: de accommodatie) wordt bij aanvang van de periode van gebruik door de gebruiker aanvaard in de staat waarin het zich dan bevindt. Indien er bij aanvang van de gebruikersovereenkomst geen beschrijving van de accommodatie is gemaakt, wordt de accommodatie geacht te zijn opgeleverd en aanvaard in de staat die gebruiker mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de gebruikersovereenkomst betrekking heeft.

ARTIKEL 4. GEBREK

Er is sprake van een gebrek van de accommodatie als gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan de gebruiker toe te rekenen omstandigheid niet aan gebruiker het genot kan worden verschaft dat gebruiker daarvan bij het aangaan van de gebruikersovereenkomst mocht verwachten.

ARTIKEL 5. TOTSTANDKOMING GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Indien een partij of meerdere partijen een reservering indien(t)(en) voor het huren van een accommodatie, is de reservering pas definitief zodra de betreffende partij een bevestiging van de reservering heeft ontvangen en wij een getekend exemplaar van deze bevestiging retour hebben ontvangen.

ALGEMEEN

ARTIKEL 6. GEBRUIK

 1. Gebruiker zal de accommodatie -gedurende de gehele duur van de gebruikersovereenkomst daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf gebruiken, uitsluitend overeenkomstig de in de gebruikersovereenkomst aangegeven bestemming.
 2. De accommodatie, waaronder douche- en kleedruimten, mogen uitsluitend door deelnemers aan de activiteit worden betreden op blote voeten of met schoon sportschoeisel voorzien van rubber zolen.
 3. Het gebruik van geluidsinstallatie, microfoon, scorebord e.d. is alleen op aanvraag mogelijk.
 4. Gebruiker heeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van uitlener nodig voor het geheel of gedeeltelijk veranderen van de inrichting of gedaante van de accommodatie, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van het gebruik zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd.
 5. Gebruiker heeft het recht en de plicht tot het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen en diensten welke, in het belang van het goed functioneren van het gebouw of complex waartoe de accommodatie behoort, ter beschikking zijn of zullen zijn.
 6. De gereserveerde tijd is de ‘zuivere speeltijd’ in de accommodatie, inclusief op- en afbouw.
 7. Uitlener kan gebruiker de toegang tot de accommodatie weigeren indien gebruiker zich op het moment dat de gebruiker de accommodatie in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de gebruikersovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de ingangsdatum van het gebruik en de uit de gebruikersovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van gebruiker.
 8. Gebruiker neemt de accommodatie uitsluitend in gebruik bij aanwezigheid van uitlener of een door uitlener aangewezen bevoegde plaatsvervanger. Van deze bepaling kan uitsluitend worden afgeweken, wanneer gebruiker gedurende de volledige gebruiksuren aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:
  1. Gebruiker verklaart te beschikken over alle kwalificaties die wettelijk zijn voorgeschreven voor het gebruik van de accommodatie.
  2. Gebruiker zal alle handelingen verrichten en maatregelen treffen die nodig zijn om de veiligheid van eenieder in de accommodatie te waarborgen.
  3. Na ieder gebruik dient gebruiker behoorlijk schoon te maken, alle ramen en deuren van de accommodatie te sluiten en de verlichting uit te schakelen. Hij dient voor vergrendeling van alle sloten in het pand te zorgen, daarop na controle te verrichten en de sleutel af te leveren op het sleuteladres, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met uitlener is overeengekomen.

ARTIKEL 7. ANNULERING DOOR KULTURHÛS OUDEHASKE

Kulturhûs Oudehaske is te allen tijde gerechtigd om, maximaal 10 keer per jaar, de gereserveerde uren te annuleren. De door de vereniging gereserveerde uren kunnen door Kulturhûs Oudehaske worden geannuleerd ten behoeve van evenementen die Kulturhûs Oudehaske organiseert en bij noodzakelijk onderhoud. Kulturhûs Oudehaske dient een annulering van de gereserveerde uren uiterlijk vier weken voor de betreffende datum (gereserveerde uren) schriftelijk kenbaar te maken aan de gebruiker. Kulturhûs Oudehaske zal in overleg met de gebruiker trachten vervangende ruimte voor de gereserveerde uren te zoeken. Indien er geen vervangende ruimte wordt gevonden vervallen de gereserveerde uren. Bij voornoemde annulering is Kulturhûs Oudehaske op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade.

ARTIKEL 8. ANNULERING DOOR GEBRUIKER

Partijen komen overeen dat gebruiker gerechtigd is tot annulering van de gereserveerde uren (gereserveerde uren) tot vier weken voor de vastgestelde datum. Gebruiker krijgt bij annulering restitutie van het verschuldigde tarief minus 25 % annuleringskosten. Indien de gebruiker binnen vier weken voor de datum waarop de gebruiker de uren heeft gereserveerd tot annulering van de uren overgaat, wordt geen enkele restitutie van het verschuldigde tarief verleend. Bij wijziging van de datum (waarop de gebruiker uren heeft gereserveerd), op verzoek van de gebruiker, worden er administratiekosten door Kulturhûs Oudehaske aan gebruiker in rekening gebracht.

ARTIKEL 9. TOEGANG TOT DE ACCOMMODATIE

Uitlener of door hem aangewezen medewerkers hebben te allen tijde vrije toegang tot de accommodatie.

ARTIKEL 10. VERBODSBEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN VAN ORDE

 1. Het is gebruiker niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitlener borden, spandoeken, reclameborden, geluidsinstallaties of enig ander voorwerp van welke aard dan ook, in de accommodatie aan te brengen.
 2. De accommodatie mag niet worden betreden voordat de verantwoordelijke leiding aanwezig is en de leiding verlaat de accommodatie niet eerder dan dat alle onder toezicht staande personen de accommodatie hebben verlaten.
 3. Het is gebruiker niet toegestaan (consumptie-)waren binnen de accommodatie te koop aan te bieden.
 4. Gebruiker mag bij het gebruik van het gebouw of complex waarvan de accommodatie deel uitmaakt geen hinder of overlast veroorzaken. Gebruiker zal er zorg voor dragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.
 5. Het is gebruiker niet toegestaan om harde muziek te draaien in de accommodaties, tenzij dit tijdig (minimaal een maand) vóór het plaatsvinden van het evenement gemeld is en hiervoor toestemming is verleend door uitlener. Indien gebruiker zonder toestemming toch harde muziek draait, is uitlener gerechtigd om het volume van de muziek terug te draaien of om de  muziek volledig uit te zetten.
 6. Geconstateerde beschadigingen en/of vermissingen moeten uiterlijk binnen vierentwintig uur worden gemeld aan de beheerder van het Kulturhûs Oudehaske.
 7. Klachten over de schoonmaak dienen onmiddellijk te worden doorgegeven aan de beheerder van het Kulturhûs Oudehaske.
 8. Er geldt een algeheel rookverbod.
 9. Huisdieren hebben geen toegang tot de accommodatie.
 10. Het is verboden rijwielen en bromfietsen tegen of in de accommodatie te plaatsen.
 11. Motorrijtuigen moeten worden geparkeerd op de als zodanig aangegeven parkeerplaatsen.

ARTIKEL 11. VERZOEKEN/TOESTEMMING

Indien uitlener of gebruiker na ondertekening van deze gebruikersovereenkomst een afwijking en/of aanvulling van enige bepaling van deze gebruikersovereenkomst verlangt, dient uitlener of gebruiker zijn verzoek voor deze afwijking en/of aanvulling schriftelijk in te dienen. Indien en voor zover in enige bepaling van deze gebruikersovereenkomst de toestemming van uitlener of gebruiker wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend, indien deze schriftelijk is verstrekt. Een door uitlener of gebruiker gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Uitlener of gebruiker is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 12. TOEZICHT EN HULPVERLENING BIJ CALAMITEITEN DOOR GEBRUIKER

 1. Gebruiker dient, na het sluiten van de gebruikersovereenkomst, zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de beheerder van Kulturhûs Oudehaske- om het calamiteiten- /ontruimingsplan door te nemen, zodat gebruiker op de hoogte is van de verschillende handelingen die in verschillende gevallen verricht dienen te worden door gebruiker.
 2. De gebruiker draagt er zorg voor dat er voldoende toezicht is in de accommodatie. Er dient ten minste voldaan te zijn aan de volgende eisen:
  1. Minimaal één van de toezichthouders dient in het bezit te zijn van een geldig EHBO- en reanimatiediploma.
  2. Toezichthouders ouder dan 17 jaar en jonger dan 21 jaar, houden uitsluitend toezicht onder begeleiding van een gekwalificeerde toezichthouder.
 3. De toezichthouder is door de uitlener aangewezen en gemachtigd handelend op te treden en daartoe verplicht:
  1. wanneer de veiligheid van één of meer deelnemers aan de activiteit, waaronder begrepen de toeschouwers, in het geding is;
  2. wanneer de orde dreigt te worden verstoord.
 4. Gebruiker verstrekt de uitlener voor aanvang van de periode van gebruik een lijst van gekwalificeerde toezichthouders, die tijdens het gebruikstijdvak het toezicht zullen uitoefenen. Op de lijst dient per toezichthouder te zijn vermeld, welke kwalificaties hij heeft, wanneer deze zijn verkregen en wanneer de daaraan gekoppelde praktijktests zijn afgelegd. Gebruiker draagt zorg voor hulpverlening bij calamiteiten.
 5. Hulpverlening geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor bedrijfshulpverlening. Er dient voldaan te zijn aan de volgende eisen:
  1. Gedurende het gebruikstijdvak dienen personen aanwezig te zijn, die voldoen aan de volgende criteria:
   • betrokkene is opgeleid tot bedrijfshulpverlener en kan dat aantonen met behulp van het diploma “bedrijfshulpverlener”, respectievelijk de certificaten “brandbestrijding en ontruiming”;
   • en “eerste hulp bedrijfshulpverlener”;
   • betrokkene heeft het ontruimingsplan en het calamiteitenplan gelezen en begrepen;
   • behoudens door uitlener verleende ontheffing heeft betrokkene deelgenomen en zal hij deelnemen aan door uitlener te houden oefeningen in het kader van bedrijfshulpverlening.
  2. Het aantal personen dat voldoet aan de in sub a. gestelde criteria bedraagt één op elke 50 deelnemers aan de activiteit.
  3. Wanneer gebruiker naar het oordeel van uitlener niet, of in onvoldoende mate voldoet aan de eisen omtrent hulpverlening bij calamiteiten, is uitlener gerechtigd gekwalificeerd personeel in te zetten en daarmee gepaard gaande kosten aan gebruiker door te berekenen.
 6. Gebruiker verstrekt de uitlener vóór aanvang van elk gebruikstijdvak het rapportageformulier, waarop staat vermeld:
  1. de namen van aanwezige kaderleden, die op de hoogte zijn van het calamiteiten- /ontruimingsplan en ernaar kunnen handelen;
  2. de namen van aanwezige gekwalificeerde toezichthouders;
  3. de namen van aanwezige gekwalificeerde EHBO-ers.

ARTIKEL 13. EINDE GEBRUIKERSOVEREENKOMST OF GEBRUIK ACCOMMODATIE

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal gebruiker de accommodatie bij het einde van de gebruikersovereenkomst of bij het einde van het gebruik van de accommodatie, aan uitlener opleveren in de staat waarin de accommodatie zich bij aanvang van het gebruik bevond. Indien er bij aanvang van het gebruik geen proces-verbaal van oplevering is gemaakt, dan wordt de accommodatie door gebruiker bij het einde van de gebruikersovereenkomst of het einde van het gebruik van de accommodatie aan uitlener opgeleverd in de staat die uitlener mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de gebruikersovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij discussie over de staat van de accommodatie bij aanvang gebruik, wordt gebruiker verondersteld de accommodatie in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen. Tenzij tussen gebruiker en uitlener schriftelijk anders is overeengekomen, is gebruiker in geen geval gerechtigd na beëindiging van de gebruikersovereenkomst om zaken, die van zijn zijde in de accommodatie zijn gebracht, in de accommodatie achter te laten.

ARTIKEL 14. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Gebruiker is verplicht als een goed huisvader zorg te dragen voor de materialen en de ruimte waar hij gebruik van maakt.
 2. Kulturhûs Oudehaske aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of letsel toegebracht aan gebruiker, diens leden en door hem tot de ruimte toegelaten personen, noch voor vermissing of beschadiging van spelbenodigdheden, voorwerpen en materialen, toebehorende aan de hiervoor genoemde personen.
 3. Gebruiker neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade ten gevolge van gebreken aan de accommodatie, zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, storm, vorst of enig andere weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen.
 4. Gebruiker moet uitlener terstond op de hoogte stellen van gebreken. Indien gebruiker hiertoe de mogelijkheid heeft, geldt het bovenstaande eveneens ten aan zien van het gebouw of complex waarvan de accommodatie deel uitmaakt.
 5. Gebruiker is jegens uitlener aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan de accommodatie, tenzij gebruiker bewijst dat hem, de personen die gebruiker tot de accommodatie heeft toegelaten en de personen waarvoor gebruiker aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
 6. De schade en kosten gemoeid met verlies dienen door gebruiker binnen 14 dagen na eerste schriftelijke aanzegging, aan uitlener te worden voldaan.
 7. Uitlener is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die hij bij het aangaan van de overeenkomst niet kende of behoorde te kennen, aan de accommodatie of het gebouw waarvan de accommodatie deel uitmaakt (waaronder de tot het gebouw behorend technische installaties).
 8. Gebruiker vrijwaart de uitlener voorts tegen alle vorderingen van derden ter zake van schade aan zich in de accommodatie bevindende personen of zaken, die direct of indirect een gevolg zijn van bedoelde gebreken.U
 9. Uitlener is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van gebruiker en gebruiker heeft geen recht op vermindering van de gebruiksvergoeding, geen recht op verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting en geen recht op ontbinding van de gebruikersovereenkomst in geval van vermindering van gebruiksgenot ten gevolge van gebreken die uitlener bij het aangaan van de gebruikersovereenkomst niet kende of behoefde te kennen en gebreken die bestaan uit stagnatie in de bereikbaarheid van de accommodatie, stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, storing van de installaties en apparatuur, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, brand, ontploffing, tekortkoming in de leveringen en diensten.
 10. Voor rekening en risico van gebruiker komen:
  1. onderhoud, herstel en vernieuwing van zaken die niet door of vanwege Kulturhûs Oudehaske of andere gebruikers van de ruimte zijn aangebracht;
  2. onderhoud, herstel en vernieuwing welke noodzakelijk zijn door toedoen of nalaten van gebruiker zelf, zijn personeel, de personen waarvoor gebruiker aansprakelijk is of de personen die hij tot de ruimte heeft toegelaten.

ARTIKEL 15. ARBOZORG

Gebruiker vrijwaart uitlener van elke aansprakelijkheid met betrekking tot Arbo-eisen in relatie tot het gebruik van de accommodatie.

ARTIKEL 16. VRIJWARING

 1. Gebruiker vrijwaart uitlener voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door gebruiker georganiseerde activiteiten in de accommodatie, dan wel verband houden met enig ander gebruik van de accommodatie door gebruiker.
 2. Gebruiker vrijwaart uitlener tegen boetes die uitlener worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van gebruiker, van personen die gebruiker in de accommodatie heeft toegelaten of van personen waarvoor gebruiker aansprakelijk is.

ARTIKEL 17. AANPASSINGEN DOOR OF VANWEGE UITLENER

Het is aan uitlener toegestaan om op, aan of in de accommodatie of het gebouw of complex waarvan de accommodatie deel uitmaakt of aan belendingen werkzaamheden en onderzoek te (doen) verrichten in het kader van onderhoud, herstel en vernieuwing. Daarin zijn begrepen het aanbrengen van extra voorzieningen en wijzigingen of werkzaamheden die nodig zijn in verband met (milieu-) eisen of maatregelen van de overheid, nutsbedrijven of andere daartoe bevoegde instanties. In het geval uitlener wenst over te gaan tot het verrichten van de werkzaamheden in, op of aan de accommodatie is gebruiker verplicht uitlener of degene die zich ter zake bij gebruiker zal vervoegen toegang te verlenen en tot de noodzakelijk geachte werkzaamheden in staat te stellen.

ARTIKEL 18. TOEGANG UITLENER

Uitlener of door hem daartoe aangewezen medewerkers hebben altijd vrije toegang tot de accommodatie en hebben het recht de accommodatie te betreden.

ARTIKEL 19. VERZUIM VAN DE GEBRUIKER

Gebruiker zal in verzuim zijn door het enkele verloop van een voor nakoming van een bepaalde prestatie vastgestelde termijn. Evenzeer zal gebruiker in verzuim zijn door het enkele feit dat hij een ingevolge de wet en/of de gebruikersovereenkomst op hem rustende verplichting niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel een krachtens de gebruikersovereenkomst bestaande verbodsbepaling overtreedt. Uitlener heeft in dat geval het recht nakoming te vorderen, dan wel de gebruikersovereenkomst, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, voor ontbonden te verklaren en als beëindigd te beschouwen, onverminderd het recht van uitlener op vergoeding van door hem geleden of nog te lijden schade, verhoogd met kosten en interesten. Gebruiker verbindt zich aan uitlener te vergoeden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder ook begrepen incassokosten, die door uitlener ontstaan bij niet, niet tijdige en/of niet behoorlijke nakoming door gebruiker van de op hem uit de wet en de gebruikersovereenkomst rustende verplichtingen.

ARTIKEL 20. BETALINGEN

 1. De betaling van de gebruiksvergoeding en van al hetgeen verder krachtens de gebruikersovereenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldata als genoemd in de gebruikersovereenkomst, in wettig Nederlands betaalmiddel, zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke gebruiker op uitlener meent te hebben, geschieden door storting dan wel overschrijving op een door uitlener op te geven rekening.
 2. Het staat uitlener vrij door middel van schriftelijke opgave aan gebruiker wijzigingen aan te brengen in de plaats of wijze van betaling.
 3. Telkens indien een uit hoofde van de gebruikersovereenkomst door gebruiker verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, is uitlener gerechtigd aan gebruiker vanaf de vervaldag de wettelijke (handels-)rente in rekening te brengen.
 4. Alle kosten, gemaakt ter inning van door gebruiker op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van gebruiker.
 5. In voorkomende gevallen is uitlener gerechtigd vooraf van gebruiker afdoende zekerheid te vragen, bijvoorbeeld door het voldoen van een waarborgsom of het (doen) verstrekken van een bankgarantie. In dat geval kan uitlener alle vorderingen die hij uit hoofde van de gebruikersovereenkomst op gebruiker heeft, op de waarborgsom en/of bankgarantie verhalen zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.

ARTIKEL 21. NIET TIJDIGE BESCHIKBAARHEID

 1. Bij het niet tijdig beschikbaar zijn van de accommodatie op de overeengekomen ingangsdatum en aanvangstijdstip van het gebruik, doordat de accommodatie niet tijdig gereed is gekomen of de vorige gebruiker de accommodatie niet tijdig heeft ontruimd, is gebruiker tot de datum en het tijdstip waarop de accommodatie hem ter beschikking staat geen gebruiksvergoeding en geen vergoeding wegens bijkomende leveringen en diensten verschuldigd, en schuiven ook zijn overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op. Uitlener is niet aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende schade voor gebruiker, tenzij hem ter zake ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten.
 2. Gebruiker kan geen ontbinding vorderen, tenzij de te late oplevering veroorzaakt is door ernstige nalatigheid of grove schuld van de uitlener en een dusdanige vertraging tot gevolg heeft, dat van gebruiker in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de gebruikersovereenkomst ongewijzigd in stand blijft.

ARTIKEL 22. ONGEVALLEN

Gebruiker is verplicht per ongeval een ongevalsrapportage te maken en een ongevallenregistratie bij te houden en de ongevalsrapportage te laten ondertekenen door twee getuigen, waarvan ten minste één toezichthouder. Voor de rapportage en registratie stelt uitlener een logboek ter beschikking.

ARTIKEL 23. ONTRUIMINGSPLAN EN TOEZICHTPLAN

Gebruiker draagt er zorg voor dat de toezichthouders en kaderleden voor aanvang van de activiteit kennisnemen van het actuele calamiteitenplan, het actuele ontruimingsplan en het actuele toezichtplan. Gebruiker dient na het sluiten van de gebruikersovereenkomst zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de beheerder van Kulturhûs Oudehaske om het calamiteiten-/ontruimingsplan door te nemen. Van deze kennisname wordt een registratie gemaakt, die door gebruiker ter hand van uitlener wordt gesteld.

ARTIKEL 24. ORDEVERSTORING

Bij verstoring van de orde en andere onregelmatigheden (waaronder diefstal, vernieling etc.) in de accommodatie en/of het gebouw of complex waarvan de accommodatie deel uitmaakt, wordt de politie en justitie ingeschakeld.

ARTIKEL 25. HUISREGELS

De door gebruiker met de leiding belaste personen dienen de door of namens uitlener voorgeschreven huisregels en geplaatste pictogrammen, c.q. het reglement van orde alsmede de door of namens uitlener verstrekte aanwijzingen stipt op te volgen.

ARTIKEL 26. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Indien gebruiker een natuurlijk persoon is, verstrekt gebruiker bij het aangaan van deze overeenkomst, door ondertekening ervan, toestemming aan uitlener en aan de beheerder om de persoonsgegevens van gebruiker in een bestand op te nemen.

ARTIKEL 27. KLACHTEN

Gebruiker zal klachten en wensen schriftelijk indienen. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen geschieden. In dergelijke gevallen zal gebruiker de klacht of wens zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen.

ARTIKEL 28. HOOFDELIJKHEID

Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als gebruiker hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens uitlener aansprakelijk voor alle uit de gebruikersovereenkomst voortvloeiende verbintenissen. Uitstel van betaling of kwijtschelding door uitlener aan één der gebruikers of een aanbod daartoe, betreft alleen die gebruiker.

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 29. CONVERSIE

Indien een deel van de gebruikersovereenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de gebruikersovereenkomst en deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of vernietigde deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

ARTIKEL 30. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. De gesloten gebruikersovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. In geval van geschillen, voortvloeiende uit de gesloten gebruikersovereenkomst of de daarop voortbouwende overeenkomsten, dienen partijen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het regelement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
 2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één der partijen dit bij aangetekend schrijven aan de andere partij mededeelt.